physicsНикоя друга наука не е оставила с влиянието си такъв силен отпечатък върху техниката и индустрията в нашия свят, какъвто е оставила физиката. И нашите представи за света като цяло се основават на резултати от физични опити. 

Кратка характеристика на специалността

Физиката се опитва да разбере природни феномени чрез количествено наблюдение и да ги опише с помощта на математически модели и теории. Докато експерименталната физика е специализирана върху измервания, теоретичната физика се посвещава на създаването на модели и теории. Интензивното съчетание на двете области води по-добро разбиране на природата и прави възможно многостранното прилагане на знанията. По-ранни примери за прилагането на практика на физични изследвания са полупроводниковата техника, оптоелектрониката, нанотехнологията и лазерът.

Математиката е най-важната помощна наука на физиците и е голямо предизвикателство, най-вече за тези, които са в началото на следването си.

Специалността в университетие и изискванията към кандидатите

В последните години в областта на приложната физика се появяват нови интердисциплинарни специалности със съществена физична част с цел професионално специализиране на студентите в определена област.

Астрофизиката представлява физичното изследване на небесните тела (планетни системи, слънце,stars неподвижни звезди, междузвездна материя) и космоса (галактики, вселената като цяло: космология) и основна част от астрономията; по пътя към професията на астроном на следването ви по физика все по-голямо значение ще придобиват областите астрономия и астрофизика.

– Освен това физичните методи са важни и в други области, например в геофизиката и в металознанието.

– Интердисциплинарната специалност биофизика се занимава с приложението на физични и физико-химични методи с цел изследване на елементарни и комлексни процеси. Тя е комбинация от солидни биологични и химични основи и всеобхватно обучение по математика и физика, включително и основи на информатиката.

Строителната физика (виж строително инженерство) се занимава с физичните проблеми при строителството, например с разработването на ефективни звуко- и топлоизолации.bauphysik

Следването по физика е научноориентирано и трябва да даде както теоретичнитите и експерименталните основи, така и широко общо познание във физиката като цяло. Студентите се доближават до модерни методи на изследване с цел да ги усвоят и да могат самостоятелно да правят научни разработки. Бъдещите физици трябва да владеят и да разпространяват физичните методи и познания.

Възможности за реализация

Завършилите специалността физика работят към университета, провеждат изследователска дейност или са заети в индустрията. Занимават се с изследване на материали, енерготехника, машиностроене, медицинска техника. Други перспективи са полупроводниковата, оптичната и оптикоелектронната индустрия. Много от физиците упражняват технически природонаучни професии като информатик, математик, инженер. Доста от завършилите (повече от 10%) работят професии, които не са свързани с физиката, например мениджър или съветник към някоя фирма (Unternehmensberater). Една трета от всички физици работят като държавни служители. Възможности за работа се предлагат и в сферата на патентите и научната журналистика.

jobs_picДоста физици работят на свободна практика: Gutachter/in, Sachverständiger/in.

Завършилите астрономия работят предимно публичния сектор, особено в институти, насочени към изследователска дейност (в университетски обсерватории и институтите към тях, научноизследователски институти), в обществени обсерватории и планетариуми.

Биофизиците работят в учреждения, насочени към приложна и природонаучна изследователска дейност (университети и научноизследователски институти), както и в научни подразделения на индустрията. Други възможности за работа предлагат фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, сферата на производство на медицински и научни уреди. 

Следване в университет/ Fachhochschule

В бакалавъра се изучават екпериментална и теоретична физика, математика, както и други предмети (информатика и химия). Следват така наречените Vertiefungsgebiete (предмети, които се изучават по-задълбочено и са специфични за всеки университет) и преподаването на експериментални и теоретични методи на работа (например как се работи с физични уреди, работа с компютър, измервания и тълкувания наdegree резулатите от тях). Формите на преподаване са както традиционните лекции, така и упражнения и практики. Бакалавърът цели да обучи студентите възможно най-всеобхватно в областта на физиката, за да имат шанс за успешно реализиране на пазара на труда.

Магистърската програма цели специализация на студентите в няколко отделни области на физиката. Магистърът се формира в зависимост от научния профил на университета и на физичния факултет. Разделя се на две фази: фаза на задълбочаване в специалността и фаза на научна работа, в която студентът работи самостоятелно над определен научен въпрос. Завършилите са способни на самостоятелна научна работа и отговарят на всеобхватния и високо ценен профил на специалист в бранша.

Преводач: Весела Златанова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Прочети и впечатленията на студенти от специалността: Станислав Стоянов, Физика в Констанц

Leave a Reply