Какви са условията за кандидатстване?

Задължително условие е сертификат за владеене на немски език (самото владеене на езика за специалност химия в началото не е толкова важно). Балът за прием се образува от дипломата за средно образование. Оценките от училище не е задължително да бъдат най-високите. Дори с оценка 4 от дипломата има съвсем реални шансове за прием.

Кои са основните дисциплини и предмети, които се изучават?

В началото трябва да бъде покрит предметът Обща химия, който продължава първия семестър и е придружен с практикум по Обща химия. В първи курс обикновено са включени Beifach-овете Математика и Физика, като броят на тези курсове зависи от дадения университет (например някои университети учат само две математики, други – три). Обучението по химия се разделя на три или четири основни предмета – Неорганична, Органична, Аналитична химия и Физикохимия. След покриването на теоретичен изпит по някой предмет започва практикум по този предмет. В по-горните семестри се предлагат курсове за специализация по избран предмет.

Колко време продължава следването?

За придобиване на бакалавърска степен са необходими най-малко три години, а за магистърска – две. И двете степени завършват със защита на бакалавърска/магистърска работа – научен труд по неизследван досега проблем.

Какви са основните начини на изпитване?

Основната форма на изпитване е писмен изпит. В зависимост от университета продължението на изпита е различно – в HU-Berlin изпитите са по 90 мин. Устните изпити също присъстват, но по-рядко. Защитата на написан бакалавърски/магистърски труд също се оценява.

Какви качества трябва да притежава студентът и какви придобива по време на следването?

Следването изобщо не е леко, защото ангажира цялото време на студента. Присъствието на практикумите е задължително, а с всеки следващ семестър броят им се увеличава. Нормално е да има по 4-6 часа практикум три или четири дни седмично. Писането на протоколи след това също отнема немалко време, затова студентът трябва да бъде сериозен и готов да се лишава от свободното си време. Математическите умения са предпоставка за доброто разбиране на материята, но освен това доста неща трябва да бъдат научени, за което е необходима и добра памет. По време на следването студентът се запознава с основните насоки на химията, научава се да решава проблеми и придобива много практически умения, свързани с работа в лаборатория.

Каква степен получаваш при завършването?

След покриване на всички изпити и защита на бакалавърската работа се получава степен Bachelor of Science, която дава възможност да запишете магистратура. Аналогично следващата степен е Master of Science.

Благодарим на Фани Маджарова

Leave a Reply