Какво представлява специалността?

Специалността “Mашиностроене” проследява живота на една машина – от анализа за изискванията към нея до изобретяването й, производството, а също така настройката и поддръжката й.

Как се кандидатства (особености)?

Няма особености при кандидатстването за специалността “Машиностроене”, документите се изпращат или директно на университета, или през системата на uni-assist в зависимост от това какво пише на сайта на самия университет. Някои университети може да изискват индустриална практика.

Колко време продължава следването?

В най-добрия случай следването продължава 5 години, от които 3 са бакалавър. В Mюнхен бакалавърът и магистратурата могат да бъдат удължени с по година.

Какви са основните дисциплини/предмети, които се изучават?

Основните направления са следните:

  1. Продукция и логистика
  2. Ядрена техника
  3. Мехатроника и информационна техника (под това се разбира производството на хардуер, не информатика)
  4. Медицинска техника
  5. Машиностроене и мениджмънтът му
  6. Въздушна и космическа техника
  7. Конструкция и развитие
  8. Транспортна техника

Какви са основните начини на изпитване (писмени, устни)?

Междусеместриалните изпити са основно писмени, но има и тестати по време на семестъра, някои от които са и устни.

Какви качества трябва да притежава кандидат-студентът и какви качества и сподобности се развиват по време на следването?

Един инженер трябва да има добри познания по математика и природни науки, както и добро пространствено мислене. С течение на времето тези умения се доразвиват, а се изграждат и нови, като например работа в екип, способността да се прилагат различни методи с цел анализ, симулация, опити, отстраняване на целеви конфликти, създаване на конкурентносъобразен продукт.

По-скоро практическа или теоритична насоченост има следването?

В началото приоритет са теоритичните познания, като впоследствие самият студент има възможността да прецени дали иска да се развива в тази насока, но в крайния стадий на следването преобладават стриктно практически ориентираните предмети.

Какви са възможностите за реализация в Германия, Австрия и България?

Добрите инженери винаги ще бъдат търсени по цял свят, така че шансовете за реализация са големи. Тъй като някои специалности са много специфични, възможността за реализация зависи от развитието на страната.

Валентин Мърваков

Още впечатления на студенти по Машиностроене:

Димитър Личев, Машиностроене

Leave a Reply