theatermasksfinal-lgТеатрознанието се занимава със всички форми, в които се проявява театърът от Древността до настоящето. Включва актьорско майсторство, музика, драматургия, сценична техника, театрална постройка, поведение на публика, критика,  предаване чрез радио, заснемане чрез камери и уреди за записване на звук, уличен театър.

Кратка характеристика на специалността

Филмът, телевизията, видеото и интернетпродукциите са области на театрознанието с постоянно нарастващо значение. Важни помощни предмети са история на изкуството, медийни науки, музикология, историческа наука, германистика и педагогика.

Следването на театрознание и съотв.  филмознание дава възможност за заемане на ръководни постове в театъра, телевизията, правенето на филми, както и в  културния живот като цяло.

В специалностите Декор, Сценография, Театрално обзавеждане, Театрално облекло и др. се учи как се изграждат оптично театралният/ филмовият/ телевизионният сюжет на сцената чрез театрална, филмова, телевизионна декорация и костюми от различни епохи, от различни краища на света или пък от въображаеми светове. Обучението включва и природонаучно-технически предмети, например статика, специализирано рисуване и др. За следване в областта на дизайн на костюми се изискват художествено-творчески умения и богата фантазия.
Завършилите шивачески курс са с предимство.

РDirectors-Chair-616x313ежисурата се занимава със сценичното изпълниение на театралния, филмовия, телевизионния сюжет, както и със сюжета на радиопиеси. За разработването на концепти за постановка, за ръководенето на репетиции, за работа с актьори трябва да се имат предвид широкообхватни организаторски задачи: режисурата комбинира усилията на много специалисти, участващи в една продукция – сценични техници, специалисти по осветлението, административни служители, декористи,  дизайнери на костюми и маски, драматурзи, артисти и асистенти.

Възможности за реализация

Завършилите театрознание, филмознание или телевизионни науки работят (на свободна практика или като служители) в театри, опери, предимно като драматурзи, в областта връзки с обществеността, като лектори, редактори, продуценти, в проучване влиянието на медиите и др. Други възмножности за работа има в библиотеки, архиви, университети, академии на изкуствата, институции за обучение, клубове по изкуства, обществени или частни културно-административни учреждения,  издателства (свързани с изкуство), списания, вестници, свободната публицистика.

Декористите, дизайнерите на костюми и режисьорите работят (на свободна практика или като служители) в театри, опери, във филмите и в телевизията, във видео- и интернетпродукции, рекламни агенции, по-рядко и в организиране на мероприятия и концерти.

Специалността в университети, музикални академии, академии на изкуствата

В някои университети и академии има определени изисквания за прием. Кандидат-студентите трябва да покрият определени критерии, за да бъдат приети. Студентите са свободни в определянето на програмата си.

Важни са основните познания по история на литературата и литературознание. Студентите трябва да притежават солидни познания по чужди езици. Специални предмети в сферата на  театрознанието се преподават под формата на лекции и семинари.

Превод: Весела Златанова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply