В областта на музикалното образование различните университети, музикални, педагогически и висши учебни заведения по изкуствата предлагат широка гама от специалности.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кратка характеристика на специалностите в областта на музиката

Цел на образованието в тези специалности е да подготвят завършилите ги студенти за творческа или музикалнопедагогическа кариера като спомогнат за придобиването на необходимите професианални познания, умения и запознаят с използваните методи.

Най-често срещаните сфери на обучение, направления са инструментална музика, солова, оркестърна, камерна, църковна музика, пеене (солово и хорово), дирижиране (хорово и на оркестър), корепетиция (индивидуална и акомпанирана от пиано), композиране. В областта на инстументалната и вокалната музика се предлагат специалности, които наблягат на класическия стил, както и такива, които са насочени към джаз/рок/поп.

Някои висши учебни заведения предлагат също и специалност Звукозаписна техника (ориентирана към професия звукооператор), която подготва за отговорното ръководене и провеждане на звукозаписи за радиото и телевизията, театъра, както и в други медийни сектори.

Освен традиционните специалности, които се променят съдържателно и се приспособяват към новите медии, са налични и Общо музикално образование или Ритмика, която обвързва музикално – и двигателно-педагогически аспекти.

Във висшите учебни заведения се извършва и обучениато за учетил в общообразователните училища. В тях , както и в музикалните академии и консерватории се обучават преподаватели за музикалните училища и на свободна практика.

За приема в музикални специалности е необходимо наличието на артистични умения, които се отнасят до избраната област. Тези способности се удостоверяват от висшите учебни заведения благодарение на изпит за съответствие. От кандидатите се очаква да демонстрират певчески или ораторски глас, владеенето на основен и допълнителен музикален инструмент,  добър слух и познания по обща теория на музиката и хармонията. При доказана изключителна творческа дарба – когато не се касае за специалности, които се завършват с първия държавен изпит за учителска правоспособност – може да бъде избегнато представянето на документ за положена матура.playing-harp-1563567-639x424

Възможности за реализация

Учителите по музика за общообразователните училища имат ограничени възможности за реализация извън сферата на образованието (медии, звукозаписпи студия, музикални издателства).

Особено даровитите и добре подготвени абсолвенти от специалностите по музика работят като певци, музиканти, диригенти, хорови ръководители, капелмайстори в операта, музикалните театри, държавни и частни оркестри или като учители по музика в държавните училища или на частна практика.

Професионални музиканти са необходими и в областите на любителската и забавната музика.

Следване в университети, музикални и изкуствоведски и специализирани висши учебни заведения

Първоначално в специалността се набляга на упражнения по пеене, изговор, свирене на инструмент, музикална текстура, музикална теория, история на музиката, инструментознание, изпълнения за хор и оркестър, както и ръководене на оркестър. По-късно обучението се съсредоточава върху избрания музикален инструмент или върху пеенето. По правило за получаването на учителска правоспособност е необходимо изучаването на втора или допълнителни специалности с практическа творчерска, научна, педагогическа или дидактическа насоченост.

От учителите по музика се очаква да могат да предизвикат у своите ученици интерес и способност за преценка по отношение на музиката.

Образованието за църковни музиканти обхваща не само изучаване на свиренето на орган и ръководенето на хорове, но и редица допълнителни специалности с практическа или теоритична ориентираност.

Превод: Симона Донкова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

5Лични впечатления на студенти:

Музикални специалности в Австрия

Leave a Reply