В последните години интересът към специалностите,Icon_Umwelt свързани с околната среда, нараства драстично. Необходимостта да се допринесе към екологичното модернизиране на икономиката и към опазването на естествените придодни ресурси е една от важните причини за големия интерес към екологичните специалности.

Кратка характеристика на специалността

В последните години, поради нарастващото световно значение на проблема, засягащ промяната в климата, университетите въведоха много предмети, свързани с околната среда. По този начин те осезаемо обогатиха и разнообразиха предлаганите специалности от тази област. Тези специалности са свързани със няколко основни задачи – да се планират и да се вземат навреме мерки с цел опазване и щадене на ресурсите, които имаме и да се избегнат щетите, които засягат околната среда.

В много традиционни специалности също се учат неща, свързани с околната среда, например в Машиностроенето, в Химията и Физиката. Затова не винаги е лесно да се разграничат традиционните специалности от тези, специализирани конкретно в сферата на околната среда. Фактът, че терминологията не навсякъде е една и съща, затруднява избора на подходяща специалност.

Съвети при избора на специалности и изисквания

Екологичните специалности се делят на четири основни вида:

Природонаучно-аналитични

Основното при тези специалности е разбирането на процесите, протичащи в природата, както и методите, чрез които се достига до тези познания. Такива специалности се уповават на природонаучна основна специалност (Математика, Физика, Химия, Биология), като има възможност да се задълбочи в различни насоки, например Геоекология и Екология в рамките на следването на специалността Биология. В Геоекологията атмосферата и почвите са особено интересни за изучаване като основни части на една екосистема. Изучаването на предмети, излизащи от рамките на областта екология, като например биогеография, физика на почвите, геоморфология, хидрология и геохимия, спомага да се разберат многостранните взаимовръзки в природата. С помощта на това познание се вземат конкретни мерки за намаляване на замърсяванията в природата и правилен, природосъобразен мениджмънт на екосистемите, които са част от нея. Същото важи и за специалността Приложни системни науки, която се занимава и със социоикономически теми  и задълбочава в областта на създаването и прилагането на математически модели.Glass-Earth-WEB
Почвознание и засаждане на растения

Специалности с  стакава насоченост са се развили от аграрните науки и лесовъдството. Техният профил се определя от приложните природни науки и се определя частично от аграрния и  лесовъдния метод на производство и неговата връзка с околната среда и природата. Пример за специалности в тази насока са Агроекология, Земеделие и Околна среда. Те се предлагат от земеделските факултети под тези или подобни имена.

Планиране-организиране

Тук спадат природонаучни и социоикономически области, комбинирани с планиране. Примери за такива специалности са Landespflege, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Landschaftsökologie, Landschaftsarchitektur, Регионално развитие и опазване на околната среда.
Инженерно-технически

Инженерните специалности в тази област (най-вече Строително инженерство или Машиностроене/Технология) са ориентирани към конструкцията на екологично-технически съоръжения за пречистване на въздуха, намаляване на шума, отстряняване на отпадъци/ рециклиране, пречистване на водите. Съществуват и специалности, занимаващи се конкретно с опазване на околната среда/техника за опазване на околната среда, които са концентрирани върху помещенията, в които човек живее, разумно използване на суровините, опазване на почвите, пречистване на въздуха, всичко за боклука и рециклирането му, технология на водите и на отпадъчните води, икономика на извозването на отпадъци. Тук може да се причисли и техническото здравеопазване. В сферата на екологичното инженерство също се предлага Опазване на околната среда като вариант за задълбочаване.

Има голямо разнообразие от магистърски програми, свързани с околната среда.
В други специалности, например икономически и правни, има специални лекции, занимаващи се с екологичните проблеми.banner-1

Възможности за професионално развитие

Екологичните инженери дават съвети по различни въпроси, свързани с опазването на околната среда. Те подпомагат разработването на методи, водещи до екологично-технически подобрения в методите на производство и се стараят да сведат до минимум вредните емисии от употребата на съоръжения в производството. Те правят екологична равносметка и предложения за промяна в производството на стоки, съобразявайки се с природата. Също така екологичните инженери следят  дали предприятията спазват екологично-техническите норми и дават ценни съвети по всякакви екологични въпроси.

Работят както в предприятия, които имат особено значение за околната среда, например в областта на:

  • Енергетиката;
  • Химичната индустрия;
  • Хартиената индустрия;
  • Галваноиндустрията;
  • Строителните материали;
  • Рециклиране и мениджмънт на отпадъците,

така и към институции, например към комунални екологични институции, снабдяващи и износващи отпадъци предприятия; Gewerbeaufsichtsämtern; областни, районни и държавни институции; министерства.

Възможно е и развитие като аналитик, съветник-консултант в специализирани офиси, в които работят инженери, занимаващи се с консултантска дейност.

Следване в университети

Практическата дейност навсякъде е организирана по различен начин.

Изучават се, в зависимост от специалността, от природонаучно-технически, през икономически и правни предмети, стигайки се до социални науки. В основната част на следването се изучават природонаучни и инженерно-технически предмети. Над тях се надграждат специфични предмети, които зависят от това, в коя област е избрал да специализира студентът.
Във фазата на задълбочаване на следването се разширяват знанията по специфичните предмети на специалността, например Енергия и Околна среда, Технология на околната среда, Мениджмънт на водите, Рециклиране, Биоразнообразие и Екология.

Следване във Fachhochschulen

В зависимост от специалността и предварителната квалификация, се изисква няколкоседмична предварителна практика, за да бъдете приети. По време на следването има практически фази с различна продължителност.

В основната фаза на следването се изучават предмети като Приложни естествени науки и техника, например Технологии за екологично производство, Екосъобразна енерготехника.
Във фазата на задълбочаване се специализира в Анализиране на околната среда, Техническа термодинамика или Енергетика.

Превод: Весела Златанова

Прочети оригиналната статия на немски тук.