Мистерията

Икономиката (Volkswirtschaftslehre/Economics) по съдържанието си в Германия представлява съчетанието от микроикономически, макроикономически и статистически дисциплини. Темите на кратко: как решават хората и фирмите в ситуации, свързани с ограничени ресурси и бюджети; как си кооперират/съперничат фирми; как да постигне една фирма максимална печалба; монополи, олигополи, конкуренция; ефекти на данъци и субсидии; безработица и причините за нея; държавна фискална (данъчна) и финансова политика; международна търговия; опозване на околната среда; анализ на бази данни; вероятности; финансови статистически модели; енергетика; банков сектор; договори и стимули; политикономия (модели за гласуване, лобизъм, популизъм, естествени монополи..); иновации.

Разликата

Разликата с бизнес администрацията е, че икономиката не се занимава (активно) с маркетинг, счетоводство, мениджмънт, право.

Разликата между икономиката и Wirtschaftswissenschaften (икономически науки) е, че WiWi са смесица между VWL и BWL.

Предпоставките

За да учите икономика в Германия, ви трябва желание да се сблъскате с малко по-сложна математика от тази, която се преподава в училище (по-широка употреба на функции, производни, интеграли и вероятности). Онова, което ви липсва от училище, ще бъде все пак преподадено в първи семестър.

Трябва желание да се мисли аналитично. Виждайки определена информация, след 2-3 семестъра икономика, ще сте способни (и винаги склонни) да търсите логичните (и математическите) причини зад ситуацията; креативността се развива; положения, които не са оптимални и не функционират пестеливо/удовлетворително, ще ви дразнят – ще търсите начини да ги подобрявате. Абстрактното мислене в модели е добре дошло.

Прехода

Както повечето специалности и икономиката в Германия е плавен процес на надграждане. Тръгвайки от неща като основни принципи на икономиката, финансова математика, диференциално смятане, се минава през микроикономика, манглийскиакроикономика, статистика (поне няколко курса), иконометрия и се стига до по-специализирани предмети като политикономия, публични финанси, икономика на труда, експериментална икономика, теория на игрите, енергетика. Сложността на моделите се повишава, трудността на математическите задачи се запазва слабо променена (с времето естествено всичко изглежда по-лесно). Работи се активно със статистически софтуер.

Стандартната продължителност на бакалавъра е около 6-7 семестъра, на магистъра 4 семестъра (т.е. 2 години). При бакалавъра първите 4 семестъра са посветени на основни и в общи линии задължителни предмети, посещавани от целия поток (масови лекции). В последните 2 семестъра курсовете драстично се намаляват (често до 5-15 студенти), изборът е почти изцяло свободен, като всеки може да се профилири според предпочитанията си. Контактът с професорите е много по-близък, често пъти освен изпит има домашни работи, които трябва да се предават. Ефективността на обучението естествено се повишава. Особеност на последните 2 семестъра са семинарите и бакалавърската работа. Семинарът е обикновено 2-дневна (целодневна) дискусия в малък състав; темата е специфична, активността на студентите наистина висока, като идеята е всеки да направи презентация и да напише (предварително или след това) кратка курсова работа (15-20 страници, анализ на научни статии, обобщения на всички литературни източници по дадена тема, кратка емпирична работа). Бакалавърската работа на свой ред има умерено голяма тежест за финалния ви успех в дипломата (8%), като представлява задълбочена курсова работа, с която фактически приключвате следването си. Обикновено може да пишете всички курсови работи на немски или английски.

Проблемите

Прекалено теоретизиране – поради характера на университетското образование като цяло (което се различава от това в професионални висши учебни заведения) и икономиката често пъти набляга на прекалено много инструменти, които нямат пряко приложение на пазара на труда. Този проблем може да се реши чрез активното търсене на стажове, работата в неправителствени организации, реализирането на проекти.

Масови лекции – поради популярността на специалността първите семестри често пъти са белязани от липсата на пряк контакт с професори. За радост в последните 30% от бакалавъра се работи активно с преподавателите – в по-малки лекции, по време на семинари, във връзка с бакалавърската работа.

Предимствата

Аналитичност – начинът на мислене на икономиста е насочен към справянето с дадени проблеми и подобряването на процеси от всякакъв вид (финанси, бизнес, политика, психология)

Математика, статистика – частта, отделена на точните науки, е огромен плюс за следващите икономика, защото им позволява да работят точно, в измерими категории (особено търсени качества на пазара на труда)

Познания за бизнеса – стратегическо поведение на фирми, работа с ограничени ресурси, увеличаване на приходите, намаляване на разходите, ценова политика

Познания за държавна политика – запознаване с успешни и неуспешни държавни инструменти за управление, способност за анализ на конкретни политически решения (причини, следствия, ползи и вреди)

Работа със специализиран софтуер – досег до елементарно програмиране, силна обвързаност с програми за анализ, обработка и оценка на бази данни

Бъдещето

Като икономист може ефективно да работите в бизнеса, държавната администрация, академичната среда. Търсят се икономисти, които да оптимизират ежедневни процеси, системи за покупко-продажби; които да създават рамките на (електронни) пазари (ebay, amazon, аукциони..); които да анализират данни, свързани с работата на разнообразни компании като фейсбук, гугъл, Мерцедес или Метро, и да дават квалифицирани съвети за промяната на ценовата политика, местата на пазарите, стратегическите отношения на фирмата.

Като икономист с интерес към статистика и иконометрията може да работите в банковия сектор или като брокер на ценни книжа. Търсени са икономисти в сферата на здравеопазването, застраховането и т.н. Силно желани са позициите на икономическите съветници в компании като McKinsey, BCG, PwC и др.

Предприемачеството е също възможен път за следвалите тази специалност.

Благодарим на Александър Найденов


Лични впечатления на студенти:

Ели Петрова, Икономика в Нюрнберг

Още статии:

Разлики между предметите в BWL и VWL

Калина Танчева, Международен бизнес в Нюрнберг

Leave a Reply