biochemistry_by_zubayd-d4ak7idБиохимията (още позната като биологична химия) изследва появата на живот на организмите на молекулярно ниво с химически и физико-химически методи.

Кратка характеристика  на обучението

Биохимията проучва молекулярния строеж и химическите и физико-химическите процеси както на растителната и животинската клетка, така и на бактериалната клетка и анализира тяхното управление и организация. Преди всичко става въпрос за обмяна на вещества, разграждане и съединяване на хранителните вещества за получаване на химическа енергия и за изграждане на ендогенни субстанции.

Молекулярната биотехнология се занимава, от една страна, с обяснение на молекулярните взаимовръзки при биологичните процеси, а от друга – с приложение на придобитите знания в практиката. Става въпрос и за развитието на нови методи за получаване на химически активни вещества, за изграждането на нови аналитични и диагностични методи за медицината, околния свят и изследователската дейност. Също така и развитието на нов вид терапевтика.

Голямо място заемат и проучванията относно носителите на функцията на катализата, ензимите (ензимология), както и молекулярните носители на информация, рибо- и дезоксирибонуклеинова киселина (молекулярна генетика, генно инженерство). Тези изследвания имат голямо значение за различни сфери на биологията, на химията, на медицината и на физиката, но най-вече за биотехнологията.

Fotolia_1198127_Subscription_XLНасоки за обучението и изисквания

Обучението във висше учебно заведение по специалност Биохимия може да се извърши по различни начини: в някои университети се осъществява самостоятелен ход на обучение; в останалите висши учебни заведения биохимията се предлага като основна за специалностите Химия и Биология. Също така специалността Биология на човека е силно ориентирана към биохимията.

Биохимията е основополагаща дисциплина в други специалности, като например Фармация, Хранителна химия или Нутрициология.

Възможности за професионална реализация

Възможности за професионална реализация за биохимици съществува предимно във висши учебни заведения и институти за изследвания. Освен това съществуват и възможности за работа в индустрията, особено хранително-вкусовата промишленост, при производство на лекарства, производство на перилни и почистващи препарати, както и в производството на изкуствени торове и препарати за растителна защита.

Биотехнолозите, които са специализирали в областта на молекулярната биотехнология, работят в сферата на фармацевтичната и аграрната индустрия, в институти за биомедицински изследвания, в предприятия на биотехнологията, в клиники – при лабораторна диагностика, но също и в обществената сфера.

Обучение във висши учебни заведения

Модулите на природонаучното основополагащо обучение са: органична, неорганична, аналитична  и физикохимия, биохимия, математика и физика, физиология на растенията и животните, микробиология, обща генетика, основи на биоинформатиката, молекулярна биология и технология на микроорганизмите, биология на развитието.

Следва задълбочено обучение с въведение в биофизическата химия, генното инженерство, както и биохимическите методи, различни лабораторни и изследователски практики. Допълнителните направления и специализирани модули най-често позволяват индивидуално профилирано обучение.

Допълнителна информация

Наръчникът за обучение и работа „Твоето бъдеще: бионауки“, издание на Съюза по биология, бионауки и биомедицина в Германия, Мюнхен, 2013, може да се изтегли в PDF формат на интернет страницата www.vbio.de в категорията Преса и публикации.

Онлайн ръководство по специалност Бакалавър по бионауки, създадено от Съюза по биология, бионауки и биомедицина в Германия, е достъпно на интернет страницата: www.bachelor-bio.de

Допълнителна информация от Асоциацията на немските химици за обучение по химия във висше учебно заведение и за възможности за професионална реализация може да намерите и на следните интернет страници: www.gdch.de , www.chemie-im-fokus.de   

Превод: Кристина Петкова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply