Биологията е наука за живата природа; тя описва и изследва формите на живот сред живите организми, тяхното устройство и връзките помежду им.

biologie1

Кратка характеристика на специалността

Изхождайки от природата на организмите, разграничаваме четири дяла на биологията:

  • Ботаника (наука за растителния свят);
  • Зоология (наука за животинския свят);
  • Микробиология (наука за микроорганизмите);
  • Антропология (сравняваща биология  на хората от пространствени и времеви аспекти, начин на поведение спрямо приматите); биологията на човека е по-ориентирана към физиологично-химичното.

С течение на времето наред с тези дисциплини са се обособили и много други, които се занимават с развитието и законите, общи за всички групи организми (бионауки). Към тях спадат:

  • Цитология, която се занимава със структурата, характеристиките и фунциите на клетката;
  • Физиология, която проучва биохимичните и биофизичните функции и процеси (например обмяната на вещества, междуклетъчна комуникация);
  • Молекулярна биология, която се занимава с молекулярното устройство на органичните вещества, особено с химията и с факторите на унаследяване (гените) и протеините (белтъците). Тук има тясна взаимовръзка с близки дисциплини като биохимия, биофизика и медицина.

Други дялове са например:

  • Етология (поведението на животните);
  • История на развитието (еволюция);
  • Екология (взаимоотношенията между организмите и средата, в която живеят). nachhilfe-biologie

Въздействието върху природата в следствие на използването ѝ от хората се проучва от геоекологията; при това важна роля играят географските предмети и химията, заедно с биологията, физиката и математиката.

Други бионауки са придобили голямо значение, тъй като чрез приложимите проблеми, които поставят, те спомагат за изграждането на бъдещите условия на живот – например биотехнологиите имат за задача да проучват техническите средства за използване на живи клетки и да ги прилагат технически. Гентехниката пък помага при това чрез управление на изменението на генетичния материал (най-често при микроорганизми).

Също и в много други специалности биологията е основна наука, например в медицината, фармацията, аграрните науки и науките за храненето. Все повече и информатиката започва да се занимава с биологични въпроси; така в много висши училища е въведена специалността Биоинформатика. Бионауките са преди всичко експериментални природни науки и начините на разсъждение и работа по тези науки са изразени чрез сродствените им науки химия, физика и математика. От общите граници между тези науки са се обособили като научни области биохимията, биофизиката и биоматематиката.

Възможности за развитие

Биолози, които нямат квалификация за учители, работят предимно във висши училища и институции за проучване. Освен това работят и във фармацевтичната индустрия (например като помощник-фармацевти или при клиничната проба на лекарства), в химичната и хранително-вкусовата промишленост, в медицинската техника на предприятия и продуктов мениджмънт, в строителството, в различни служби в областта на документацията и на професионалното предаване на информация, както и в службите на Германия и на страните, които се занимават със закони за опазване на околната среда и здравето. Възможности за работа има също и в медии, издателства, както и в областта на образованието или специализациите и други. При съответната допълнителна специализация е възможна и професията на съветник при патентоване.

Следване в университети и висши училища

biologieОсновното биологическо следване включва модули като: клетъчна и молекулярна биология, ботаника и ботаническа систематизация, зоология, биохимични и биофизични закони, невробиология, микробиология, цитология, генетика, биоразнообразие на растителния и животинския свят, екология, еволюция на растенията и животните, морфология, еволюция, физиология и биохимия на растенията, биология на поведението. Има интензивно задълбочаване в природонаучните основи на биологията в областта на математиката, физиката и най-вече химията.

Задълбочено следване: Според съответното висше училище възможност за образование с наблягане в области като: молекулярна/клетъчна биология, биохимия/биофизика, биоинформатика, биотехнологии, биоразнообразие/екология, паразитология/вирусология, физиология, невробиология и еволюция, наука за околната среда.

Полезни връзки:

Ръководството със съвети относно следване и професия „Твоето бъдеще: бионауки“ на Съюза по биология, бионауки и биомедицина в Германия, Мюнхен 2013, може да бъде свалено в  PDF формат от: www.vbio.de (преса и публикации).

Онлайн съветникът за следване „Бакалавър в бионауките“ на Съюза по биология, бионауки и биомедицина в Германия на сайта: www.bachelor-bio.de

Информационната система при избора на специалност и пазара на труда към университета Дуисбург-Есен дава информация за развитието в отделни области или пазари на труда. www.uni-due.de/isa

Преводач: Белора Михайлова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply