Пенсионно и социално осигуряване по време на следването

Кои правила на пенсионното и социално осигуряване се прилагат по отношение на студентите по време на следването им и след това? Отговор на този въпрос, както и на въпроса, какво още трябва да знаеш за пенсионното осигуряване, можеш да намериш в тази статия.Student-insurance

От А до Я – следване, работа и задължително социално осигуряване

Редовни студенти, които работят по време на следването и чиято работна седмица възлиза на не повече от 20 часа, са освободени от задължението да плащат здравни осигуровки, осигуровки за дълготрайни грижи и осигуровки за безработица. Размерът на получаваното от тях възнаграждение е без значение. По друг начин стои въпросът с пенсионното осигуряване. От 01.10.1996 г. е въведен принципът на задължителното пенсионно осигуряване и той се прилага винаги с изключение на случаите, когато лицето е маргинално заето (т.е. в случаите когато възнаграждението възлиза на не повече от 450 евро на месец).

Що е то редовен студент?

Редовен студент е лице, записано във висше учебно заведение в редовна форма на обучение.

Това са студенти, които следват във висше учебно заведение – университет или Hochschule (с цел придобиване на академична степен или успешно полагане на държавен изпит), и чиито време и усилия са концентрирани в следването.

Константната съдебна практика на окръжните съдилища по социалноправни спорове е установила, че следването не е водещо за работещите студенти, чиято работна седмица е по-дълга от 20 часа.

В този случай задължението за социално осигуряване важи във всички направления.

Актуалните правила, уреждащи въпросите, свързани със следването и пенсионното осигуряване

 • Стаж за признаване на образование

След завършване на висшето си образование възпитателите (студенти по възпитателни науки) обикновено преминават стаж за признаване на образование. Правната уредба във всяка провинция е различна. Освободени от задължението за социално осигуряване по време на стажа за признаване на образование са възпитателите в Бранденбург, Хамбург, Мекленбург-Форпомерн, Заксен-Анхалт, Шлесвих-Холщайн и Тюринген. В Берлин и Баден-Вюртемберг е необходима проверка на приложимите правила за всеки отделен случай. Във всички останали провинции важи принципът на задължителното социално осигуряване.

 • Следдипломна квалификация и работа срещу възнаграждение

Ако след придобиването на професионална квалификация следването бъде продължено със записването на нова специалност, за чието завършване се полага изпит, студентът е освободен от заплащането на здравноосигурителни вноски, осигуровки за дълготрайни грижи и осигуровки за безработица. Тук не се има предвид специализация по същата специалност.

 • Следване в чужбина и работа срещу възнаграждение

Когато по време на следването в чуждестранен университет студентът работи в Германия, се прилагат същите правила за осигуряване, които важат за студентите, следващи в местни университети.

 • При завършилите семестриално

Завършилите семестриално, които не постигат резултати за компанията, в която стажуват по време на разработването на димпломната си работа, а единствено изучават начина на нейното функциониране, не се считат за заети лица. Поради тази причина те са освободени от заплащането на всички видове осигурителни вноски.

 • Докторанти и работа срещу възнаграждение

Докторантите не се считат за редовни студенти. В случай че работят, те се осигуряват задължително.

 • Записване във висше учебно заведение след завършено висше образование и работа срещу възнаграждение

Записването не е равносилно на редовно следване. Затова в случай че лицето работи, е необходимо последното да плаща всички видове осигурителни вноски.

 • Дистанционно обучение и работа срещу възнаграждение

Студентите, които следват дистанционно и работят, са задължени да плащат всички видове осигуровки. За тях не важат правилата, отнасящи се до редовните студенти.

 • Асистенти

Асистентите са винаги лица, завършили висше образование. Спрямо тях се прилага правилото за задължително социално осигуряване.

 • Практика след завършване на следването

Участието в практика след завършване на следването се счита за професионално обучение, поради което се прилагат правилата на задължителното социално осигуряване във всички насоки.

 • Практика, без лицето да е записано във висше учебно заведение

Важи задължителнието за социално осигуряване във всички насоки.

 • Практика, чието провеждане е предвидено между два семестъра

Като записан студент сте освододени от задължението за социално осигуряване.

 • Докторантура и работа срещу възнаграждение

Докторантурата не се счита за редовно следване. Затова се прилат правилата на задължителното социално осигуряване във всички насоки.

 • Стаж в служба за подготовка на юристи

Стажантите не се освобождават от задължението за социално осигуряване (подобно на стажантите, участващи в практиката след завършване на следването), тъй като стажът не се провежда по време на следването. Предпоставките за освобождаване от задължението за социално осигуряване настъпват тогава, когато стажът се полага във връзка с изпълнението на служебно правоотношение.

 • Работа срещу възнаграждение по време на ваканция

Независимо от почасовата заетост и размера на възнаграждението, не се заплащат здравни осигуровки и осигуровки за безработица. При заплащане над 400 евро се дължат осигуровки за пенсия.

 • Здравно осигуряване по време на следването

Тъй като по време на следването всеки студент трябва да бъде здравно осигурен, е препоръчително да се запознаете подробно с всички възможности на здравното осигуряване. Изчерпателна инфомация относно частното и общественото здравно осигуряване по време на следването може да намерите безплатно на Monetos-Portal.

 • Задочна форма на обучение и работа срещу възнаграждение

Студенти, които могат да покрият не повече от половината от часовете съгласно одобрения академичен план за съответната специалност  (напр. поради трудовата си заетост), са задължени да се осигуряват за всички рискове.

 • Освобождаване от семестриални занятия и работа срещу възнаграждение

В тези случаи дори лицето да е записано като студент, същото не присъства на семестриалните занятия. Заради трудовата ангажираност се прилагат правилата на задължителното социално осигуряване във всички насоки.

 • Стаж

Стажът се счита за професионално обучение, поради което спрямо стажантите се прилагат правилата на задължителното социално осигуряване във всички насоки.

 • Практика преди следването

Участието в задължителна практика преди следването се разглежда като професионално обучение, поради което се прилагат правилата на задължителното социално осигуряване във всички насоки.

 • Научен работник

Научните работници са винаги лица, които са завършили завършено висше образование. Спрямо тях се прилагат правилата на задължителното социално осигуряване.

 • Второ висше образование и работа срещу възнаграждение

Ако след придобиването на професионална квалификация студентът запише друга специалност, за завършването на която се полага изпит, същият се освобождава от плащането на здравни осигуровки, осигуровки за дълготрайни грижи и осигуровките за безработица. Тук не се има предвид специализация по същата специалност.

Информацията по темата е предоставена с любезното съдействие на Wegweiser-Rentenversicherung.info – портала за пенсионно осигуряване, предназначен за студенти, млади специалисти и предприемачи.

Превод: Таня Митева

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Виж още:

Работа за 850 Евро/ Мидиджоб

Работа по време не следването: Изплащане на заплатата при болест

Leave a Reply