Докторантура в областта на медицината

images6R7W46D3Медицинската докторантура е научноизследователски труд, който се пише и защитава пред комисия с цел продобиване на академичната титла Dr. med. Както много от вас знаят, немските лекари не получават титлата “Д-р” автоматично след завършването на следване, както е обичайно в България. Същевременно придобиването на тази титла се смята за важна крачка в кариерата на всеки немски лекар, като неофициално е признание за неговата квалификация и в очите на пациентите. Една такава докторантура обаче отнема години работа и много често налага прекъсване на следването от 6 месеца до една година. Бих искал обаче да уточня, че тази титла по никакъв начин не показва реалната квалификация и знания на един лекар в областта на неговата тясна специалност. Така например даден колега може да е написал докторантура на тема медицинска история, а реално да работи като гинеколог.

Съществуват три основни вида медицински докторантури: ретроспективна, клинична и експериментална. Първият вид представлява ретроспективен анализ на база данни, която някой друг е съставил или просто е запаматена в системата на дадена болница, като примерно се търси статистически сигнификантна корелация между два параметъра (пациенти с 10 “pack years“ по-често получават карцином на устната кухина). При клиничния научен труд се преглеждат пациенти при контролирани условия. Примерно изследователят иска да сравни компликациите при два различни вида операции, които могат да бъдат направени при една и съща индикация, радомизират се две групи и проспективно се проследяват. И на последно място експерименталната докторантура се смята за най-трудоемка и по принцип протича при „лабораторни условия“, т.е. правят се експерименти с клетъчни култури, мишки, плъхове и каквато още флора и фауна можете да си представите. Едно от важните неща за всеки научен труд е дали има изгледи за публикуване в научно списание, но това обикновено не зависи пряко от студента, а от неговия „Betreuer“.

Лично мое мнение е, че една експериментална докторантура отваря почти всички врати на бъдещия млад лекар или лекарка. Особена радост за всеки “Chefarzt“ от университетска клиника е кандидат, който е направил точно такава докторантура. Причината е тайната надежда, че този човек може да се интегрира в съществуващи работни групи и да допринесе за по-голям брой публикации от това отделение. Като броя и характера на публикациите не само допринася за реномето на отделението, но е и източник на доходи за него.

Енвер Тахир

Прочети още впечатленията на Енвер от университетската клиника Еппендорф в Хамбург, както и статиите ни за специалността медицина.

Leave a Reply