mathsМатематиката има два основни големи дяла – чиста и приложна математика.

Кратка характеристика на специалността

  • Основните клонове на чистата математика са алгебра, анализ, геометрия, топология и теория на числата. Чистата математика се занимава с абстрактни постановки и техните вътрешни зависимости, при което се опитва да изведе от малко хипотези колкото  се може по-пълен набор от твърдения.
  • Приложната математика от друга страна има за цел да изготви такъв инструментариум, който да обхване посредством количествени методи проблеми на природните и инженерните науки, медицината, икономическите и социалните науки. Основни клонове са изчислителна математика, оптимизация, теория на стохастичните процеси.
  • В областта на изчислителната математика /Numerik/ голямо приложение намират развитието и анализът на числови алгоритми, например за решаване на диференциални уравнения, които са основополагащи за описание на процеси в природата, техниката или на финансовите пазари.
  • Теорията на стохастичните процеси /Stochastik/ предоставя количествено описание, както и методика за анализ на случайни феномени от ежедневния ни опит. Това включва например извеждането на статистически процеси за проучване на комплексни структури от данни, определяне на ценови формули за финасови деривати, търгувани на борсите, или рисков контрол в застрахователната математика.

03В математиката е заложен и интересът от теоретично обосновани алгоритми или зависимости, чиято ефективност и точност са доказуеми, и по-малко от повишаване на ефективността посредством употребата на по-добри компютри. Една по-добра електронна обработка на данни /EDV/ предоставя от друга страна възможността, не само теоретично да се изследват по-комплексни модели, но и потребителят да има на разположение съответния софтуер.

От математиката са се обособили като самостоятелни предмети икономическата математика, статистиката и техническата математика. Икономическата математика има приложения в почти всички клонове на икономическата наука. Основните приложни области са застрахователният и финансовият сектор. Следването на тези специалности е особено практически ориентирано. Предметът на науката статистика обхваща изготвянето на математически методи за анализ на емпирични данни. Техническата математика се занимава с компютърното развитие на математически модели за разрешаване на технически проблеми, както и тяхната оценка.

При приложната систематична наука централно място заемат математически модели за опазване на околната среда. Биоматематиците разполагат със специални знания в различни биологични области, както и с необходимите базисни познания в други природни науки. Те формулират биологични или медицински постановки на въпроси на езика на математиката и използват или доразвиват модели и методи за тяхното разрешаване.

За избора на специалност и изискваниятаGraph, pen, rulers and calculator

Целта на математическото образование е изучаването и овладяването на математически понятия и методи. По тази причина предпоставка за избора на образование и професия на математика е способността за абстрактно структурно мислене.

От също толкова голямо значение е готовността за интердисциплинарна съвместна работа, която се подлага на изпитание още по време на следването със задължителния избор на т.н. допълнителен предмет /Nebenfach/. Избраният допълнителен /или задълбочаващ/ предмет произлиза в повечето случаи, в зависимост от университета/специалността, от областта на природните или инженерните науки, икономическите науки или информатиката. С него е свързано и първото решение относно професионалната реализация. На много места обаче и изборът на други допълнителни предмети не е изключен.

Възможности за реализация

Математиката и всички нейни разновидности намират приложение в софтуерното производство, финансовия и изчислителния сектор, в организацията на обработката на данни в предприятия, в изследванията и развитието, както и в образованието и квалификацията.

Математици работят предимно в кредитни и осигурителни фирми, при производители на обработка на данни, софтуерни компании, както и при финансови консултанти и институти за проучване на пазара. Освен това много от тях биват наемани като осигурителни или икономически математици в осигурителни фондове, банки, строителни спестовни каси и синдикални учреждения за издръжка. В процеса на технологичното развитие се отварят и приложни полета като например биотехнологията или медицинската техника. Същевременно има възможности за развитие в предоставянето на обществени услуги, в статистически служби и учреждения, както и във висши учебни заведения.

Университетското образование

По време на следването си студентите са практически ангажирани най-често в сферата на индустрията, икономиката или изследванията.

Colourful plastic numbersОтносно бакалавърската степен на образование: Солидните ученически знания по математика се доразвиват в областта на анализа /диференциални и интегрални уравнения, теория на функциите, интеграционна теория/, линейната алгебра и аналитичната геометрия, приложната математика – теория на стохастичните процеси /теория на вероятностите и статистика, математическо моделиране/, изчислителна математика и оптимизация. Допълнително се предлагат модули по сътветните технически, природонаучни, медицински или иконoмически приложни области. Студентите математици се занимават същевременно с различни методи и работни техники, основни постулати на информатиката и използването на професионален софтуер, както и изучаването на езици на програмиране от по-висше ниво, като в следването им е включена и изчислителна практика /Rechnerpraktika/.

В магистърската степен на образование идва ред на специализацията и изграждането на собствен професионален профил – в чистата математика или в различни клонове на приложната математика като техническата или икономическата.

Следването в професинални ВУЗ-ове /Fachhochschulen/

Практическа дейност:

По принцип не се изисква преди началото на следването, но в самия учебен план са включени практически упражнения.

Следването:

В бакалавърската степен на образование са включени модули като анализ, линейна алгебра, изчислителна математика, изчисляване на вероятностите и статистика, геометрия, теория на стохастичните процеси, структури от данни и алгоритми. Освен това се намесват и работни техники от областта на информатиката/ програмирането/ математическия софтуер. С напредването в по-горен семестър се задълбочават и знанията по изчислителна математика, диференицални уравнения, системи за бази данни.

В зависимост от учебното заведение в магистърската степен се изучава и предмет с приложен елемент, например в икономическата математика /финансовата или застрахователната математика, изследавне на операции /Operations Research//, индустриална/ техническа математика в съчетание със съответните практически проекти.

Превод: Гинка Бояджиева

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply