Кратка характеристика на специалността

Немският език и литература са основополагащите елементи на германистиката и те се разглеждат отbewahren-sie-ruhe-und-sprechen-sie-deutsch
езиковедна, литературоведна и културоведна перспектива. Германистиката не се занимава само със съвременния език (от 1500 насам, т.нар.  “Нов отдел”), а и с по-ранните форми на езика (готски, стар висок немски, среден висок немски, или “Стария отдел”), както и с така наречените по-малки германски езици (холандски, датски, норвежки, шведски). За последните обаче си има и конкретни специалности като нордистика или скандинавистика. Наблягането на езиковедните (т.е. лингвистични) елементи води до систематично изследване на езика с неговото звучене, морфология, синтакс и семантика.

С термина литературознание се обобщават различните подразделения на научния труд върху произведения на езиковото изкуство: общото литературознание се разбира като дисциплина на естетиката. То се занимава с теории на интерпретации, разбиране на общи литературни структури с тематични и формализирани категории на цялата литература. Интерпретацията включва смисъла и въздействието на литературните произведения, води до тяхното генерално разбиране и разкрива конкретните исторически обстоятелства. Изхождайки от конкретно посочени отделни стихотворения, науката за поезията се опитва да стигне до генерални прозрения за езиковото изкуство, задава въпроси за функциите на литературата, дискутира и задълбочено разглежда литературни теории. Темите от литературната история са историческото развитие и зависимости на литературата предвид националната или международната световна литература, предвид отделните епохи (например, реализъм или класицизъм) или жанрове (например, епос). Освен хронологичното представяне на фактите литературната история включва и оценка на написаното и го съотнася към по-големи идеологически и теоретични рамки.

Deutsch_als_Fremdsprache_web

Науката за Средновековието се занимава конкретно с изследвания на литературознанието за немската литература още от нейното начало през 8-ми век до края на Средновековието. Сравнителното литературознание (компаратистика) има ясно изразен интернационален характер и разглежда литературата на различни страни или култури от генерална гледна точка. Различните основни мнения от историческо, философско, естетично, социологическо и научнотеоретично естество правят научната дискусия все по-оспорвана.

Целта на следването на германистика е едно задълбочено познание на развитието на немския език и най-важните елементи на немската литература.

В бакалавърската степен освен основната специалност германистика най-често трябва да се запише и допълнителна специалност от културните или научносоциалните области.

Възможности за работа

Christian_NeumannОсвен обществените и частните училища, германистите намират реализация в области като реклама, издателска дейност, медии и връзки с обществеността, библиотеки и архиви, както и редакторска дейност в пресата, радиото и телевизията. Освен това те може да заемат позиции в обучението на възрастни като служители в Гьоте Институт, във висши училища и други изследователски организации, както и в драматургията и театъра, а също и в телевизионни и радиопредавания.

Следване в университети

Практическа дейност:

В секцията за практика при отделните специалности вижте параграф 4.9 “Lehrämter“.

Следване:

Основите включват модули, представляващи въведение в подспециалностите на германистиката, като средния висок немски и литература, литературознание и сравнително литературознание за по-новия немски, германистическа лингвистика, както и теория (теория на езика и литературата, теория на приложната германистика) и методика на германистиката.

В зависимост от висшето училище и фокусът, в по-задълбочената част на следването се предлага специализация с модули в области като история на литературата и жанровете, синхронна и диахронна наука за езика, предаване на език и литература,  немски като втори или чужд език. Допълнителни компетенции се придобиват в модули за създаване на текст, междукултурна германистика, медийна естетика, медии/комуникации, техническа комуникация.

DSC03264_Germanistik

Още информация

Deutscher Germanistenverband (DGV)

Информация за следването и професията на адрес:

www.germanistenverband.de/hochschule

ISA
Информационната система за избор на следване и пазар на труда на университета Дуисбург-Есен дава детайли за развитието на отделните учебни области и пазара за работа на непълен работен ден. www.uni-due.de/isa

Превод: Николай Спасов

Прочети оригиналната статия на немски тук.