Логистиката е много повече от просто транспорт, опаковане и складиране на стоки. В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие.

Logistics - Red Hanging Cargo Container on Sky Background.

Кратка характеристика на специалността

Логистиката има координираща функция в многопластовите и интернационално организирани процеси в производството и услугите. С нейна помощ връзките между фирмите са сигурни и безпроблемни, пести се време и сили и потокът от информация и стоки не спира.
LogistikEC_Blog_ErdtЛогистиката не свързва само и единствено отделни функции на предприятията във вериги от процеси. Нейната функция е свързана много повече с интегрирането на процеси от набавянето на суровини до продажбите на клиенти излизащи от рамките на предприятието към стойностни вериги (Supply Chain Management) или към глобалните мрежи. Набавянето, производството, дистрибуцията и пътната логистика, както и мениджмънтът на информация участват във всички вериги от процеси и имат важна функция. Извозването на отпадъци и рециклирането също са част от тези процеси.

Накратко: задачата на логистиката е да провери дали дадена стока е налична в правилното количество, дали е в желаното състояние и дали е на правилното място в правилното време за правилния клиент на правилната цена.

Логистиката се е превърнала в стратегически важна за предприятията дисциплина и свързаните с нея изисквания към бизнеса са причина за все повече самостоятелни специалности, появили се в последните години в университети и Fachhochschulen, свързани с логистика.
Тези специалности предлагат интердисциплинарно и практически насочено обучение относно ключовата функция, която има логистиката в предприятията. Възможно е задълбочаване в икономическата или информационно-техническата област. При подходящо избрани задълбочаващи предмети, дори специалности като BWL, Инженерни науки, Информатика/ Икономическа информатика и Икономическо инженерство могат да дадат необходимата квалификация за работа в сферата на логистиката.

Възможности за реализация

В областта на логистиката работят около 2,8 милиона души в Германия, една трета от тях в предприятия, Beruf_logistikзанимаващи се само с логистика. Това прави логистиката третия по големина дял на икономиката.  Съществени фактори за значението на Германия като страна на логистиката са добрата пътна инфраструктура и развитата комуникационна мрежа. Академично обучените специалисти намират работа в страната и извън нея в предприятия, принадлежащи към различни отрасли на икономиката, например във въздухоплаването, автомобилната и инвестиционната индустрия, търговията, услугите, фирмите за спедиция, авиокомпаниите, параходните дружества, предприятията за коли под наем или в консултантските агенции.
 

Следване в университет, Fachhochschule или дуално обучение

Практическа дейност
За следване във Fachhochschule се  изисква задължителна предварителна практика преди прием (в зависимост от предварителната квалификация на кандидата). По време на следването има интегрирана практика/практически семестър.

shutterstock_91997225Следване
Включва технически и икономически теми и е организирано под формата на модули, чиято тежест варира в различните университети. В бакалавъра се изучават математически, природонаучни и инженерни основи и методи, икономика и организация на производството, логистика на производството, информационна техника, мениджмънт на дистрибуцията, транспорт и движение, мениджмънт на логистиката (планиране в предприятието, контрол на логистиката), интернационална логистика, Supply Chain Management, право. В обучението е включена и индустриална практика, както и екскурзии и проектни работи (също и в чужбина).

Магистърската програма предлага задълбочаване или специализация.


Допълнителна информация

Специалности, свъразни с логистика в Германия
www.logistik-studium.de

Дружество Логистика в Германия
www.bvl.de

Работа в сферата на логистиката
www.logistik-berufe.de

Интернетпортал “Berufswelt Logistik”
Информация относно специалността
www.berufswelt-logistik.de

Превод : Весела Златановa