Pencil-Vs-Camera15

Визуалните изкуства се разделят в две направления – свободни и приложни изкуства. Към групата на свободните изкуства влизат живопис, стъклопис, графика, скулптура (включително изработването на триизмерни обекти и инсталации) и пърформънс.

Кратка характеристика

Към групата на свободните изкуства влизат влизат живопис, стъклопис, графично изкуство, скулптура (включително изработването на триизмерни обекти и инсталации) и пърформънс.

Групата на приложните изкуства включва златарство, керамика, текстилно изкуство и декор, което се застъпва по множество начини с графичния дизайн, медийното изкуство, текстилния и продуктовия дизайн и т.н.

Цел на образованието в областта на визуалните изкуства е натрупването на достатъчно знания, способности и методи на работа за упражняване на професия, свързана с художественото изкуство или с неговото преподаване.

portfolioОбучението по свободни и приложни изкуства се извършва по правило в колежи по изкуства, както и в някои университети и колежи по приложни науки. В обясненията по-долу ще обърнем внимание на специалностите Архитектура, Вътрешен дизайн и Дизайн. За приема в тези специалности е задължително доказването на притежаваните артистични способности, свързани с желаната за изучаване програма, които са задължително условие за успешното приключване на следването. Доказването се извършва в рамките на процедурата за подбор или по време на изпитите за прием, които се провеждат от съответното висше учебно заведение. Критериите за подбор са свързани със специалността и се състоят в създаването на самостоятелнo художествено произведение (портфолио), полагането на писмен изпит, както и по правило провеждането на събеседване. Броят на местата е ограничен в зависимост от наличния преподавателски състав, правилата и интензивността на обучението. При наличие на изключителни артистични способности изискването за тяхното доказване отпада. Това не важи за специалностите с квалификация за учител, при които след завършването се полага държавен изпит. acrylic-painting-videos-brushes1

Педагогическият профил на специалностите, свързани с визуалните изкуства (които се преподават в университети, колежи по педагогика и колежи по изкуства), има за цел  да подготви бъдещите педагози да преподават в художествени училища. Поради това те трябва да усвоят начините за изобразяване, анализиране и интерпретиране както на произведения на изобразителното изкуство, така и на изобразения на тях свят и използваните визуални медии. Следването изисква наличието едновременно на талант и интерес в областта на педагогиката.

През годините броят на предлаганите за изучаване специалности в областта на художественото творчество и практика се увеличи в сравнение със стесняващите се възможности за професионално развитие. Особен интерес представляват специалностите „Реставрация“ и  „Арт-терапия“, които се предлагат от колежите и отговарят на нарастващите нужди в съответните области.

Възможности за професионално развитие

Визуалните артисти работят предимно на свободна практика като художници и/или склуптори в музеи,Architectural-Drawing-by-Drawing-Academy-23-3 учреждения за опазване на историческото и културното наследство, издателства, радио- и телевизионни предавания, театри, а в отделни случаи – в рекламни агенции и печатници. Учителите по изкуство работят в обществени и частни учебни заведения.

Подобно на учителите, арт-терапевтите имат възможност за професионално развитие в училища, болници, санаториуми, здравни заведения, учреждения за хора с увреждания, предучилищни учебни заведения, образователни институции, домове за възрастни хора, в развлекателни, почивни и спортни центрове, както и в заведенията за обучение на възрастни[1].

Следване в унивеситет, колеж по изкуства или колеж по приложни науки

Практически занимания:

Практиката в занаятчийско предприятие е задължителна (в Бавария) или препоръчителна.

Следване:     

userupload_2013_17213669581395172487.1836Следването започва с упражнения и изучаване на основите на изобразителното изкуство – предмети като скициране, рисуване, изграждане на пластични образи, както и изучаване на материалите на изобразителното изкуство. Преподават се още занаятчийски техники като художествени методи на изобразяване и принципи за създаването и подреждането на композициите. По-късно следва по-задълбочено изучаване по избор например на рисуване, чертане, техническо чертане или пластика.

С напредване на обучението изучванането на историческите, теоретичните и техническите аспекти на изкуството, както и методологията и индивидуалните техники на работа стават все по-важни.

Обучението по изобразително изкуство в педагогически профил изисква изучаването поне на още един предмет. В това число влизат педагогика[2], като и дидактика.

Превод: Таня Митева

Прочети оригиналната статия на немски тук.

[1] Всяко обучение или подготовка, неофициално или официално, свързано с лица на зряла възраст, с независимо от предишното им образование, и обикновено предлагано от разширени университетски програми, от работодатели, задочни курсове или обществени групи.

[2] Бел. пр. Има се предвид следването на педагогика като съпровождаваща специалност (Begleitstudium)

0 Replies to “Визуални изкуства”

  1. Здравейте, синът ни сега завършва 12 клас в НГПИ ( Национална гимназия по приложни изкуства) “Свети Лука”- София, специалност дърворезба! От години ходи и на частни уроци по рисуване и според преподавателят му е абсолютно готов за академията тук. По наше ( родителско), не скромно мнение е доста добър в рисуването! Не говори немски, говори английски и испански, като няма някакви сертификати за езиците ! Какъв е шансът му да продължи образованието си в Германия, в някоя академия по изкуства ? Какво трябва да направи и кога ( сроковете) за кандидатстване ? Всякаква информация ще ни е от полза, както и в кои градове има такива академии ! Благодаря ви предварително!

Leave a Reply